Üdvözlünk a Tarzan™ Parkban!

Kérünk, hogy a házirendet olvasd el figyelmesen és saját biztonságod érdekében tartsd be az abban foglaltakat!

HÁZIREND

1. Jelen Házirend a Tarzan™ Park (továbbiakban: Park) teljes területére vonatkozik, rendelkezései minden olyan látogatóra kiterjednek, akik a Park területére belépnek.

2. Jelen Házirend rendelkezéseit a Park vendégei a belépőjegy megváltásával önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirendben rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

3. A Park valamennyi játszóeszköze minősített és biztonságos, a legmagasabb szintű baleset-megelőzési előírásoknak megfelelő, de a Park játszóeszközeit, szolgáltatásait vendégeink kizárólag saját felelősségükre és egészségi állapotuknak megfelelően vehetik igénybe. A Park gyermek vendégeinek testi épségéért minden esetben szüleik, avagy felnőtt kísérőjük felel.

4. A Park vendégei elfogadják, hogy a Park területén elhelyezett játékeszközöket, kültéri bútorokat, berendezési tárgyakat, egyéb a Parkhoz tartozó eszközöket kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használják az állagmegóvás szem előtt tartásával.

5. A Park játékeszközeiben, kültéri bútoraiban, berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében tett szándékos, vagy gondatlan magatartásból eredő károkozás helyreállítási költségei a károkozót terhelik.

6. A Park játszóeszközeinek használata bizonyos ügyességet, gyakorlottságot igényel, melyek elsajátításában az Üzemeltető munkatársai (játékfelügyelői) – az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében – segítséget nyújtanak.

7. A Park vendégei elfogadják, hogy saját biztonságuk és kellemes szórakozásuk érdekében a Park dolgozóinak utasításait kötelező jelleggel betartják, a Park területén kihelyezett táblákon feltüntetett szöveges vagy képes utasításokat betartják.

8. Azon vendégektől, akik a Házirendben foglaltakat figyelmen kívül hagyják, a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Park területéről kitilthatók. A Házirend megsértéséből bekövetkező balesetért felelősséget nem vállalunk.

9. A Park területén 14 éven aluli vendégek csak szülői felügyelettel, vagy felnőtt (18 év feletti) kísérővel tartózkodhatnak.

10. A Park területére ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be, a Parkban nem tartózkodhat.

11. A Park területén elhelyezett játékeszközöket, kültéri bútorokat, berendezési tárgyakat, egyéb a Parkhoz tartozó eszközöket a helyükről elmozdítani tilos!

12. A Park területén engedély nélkül árusítani, szórólapot osztani tilos! Koldulni tilos!

13. A Park területére állatokat behozni tilos!

14. A Park területére tűz- és balesetveszélyes tárgyakat (kés, tű, gyufa stb.) behozni tilos! A Park területén a tűzesetek megelőzése érdekében, bármilyen tüzet, illetve nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni tilos!

15. A Park területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad!

16. A Park területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni tilos (kivételt képeznek a Park dolgozóinak szolgálati járművei)! A Park területén görkorcsolyával, gördeszkával, a gyerekek biztonsága érdekében közlekedni tilos!

17. A Parkba fertőző betegek, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők, sérült vagy nyílt sebfelülettel rendelkező személyek nem léphetnek be!

18. A kisgyermekek részére kialakított játszóeszközök használata felnőtt vendégeink számára nem megengedett!

19. A gyermekeknek, a játszóeszközök használata során, a balesetek elkerülése végett ajánlott, hogy ne viseljenek ékszert, ne viseljenek kapucnis, vagy egyéb balesetveszélyes ruhadarabot, a hosszú hajat copfba fogják össze, ne rágógumizzanak!

20. A tóba törékeny vagy sérülést okozó tárgyakat valamint ételt-italt bevinni tilos!

21. A tóban meztelenül tartózkodni tilos! A tóba kizárólag szobatiszta gyermek mehet mezítláb.

22. A tóba ugrálni szigorúan tilos!

23. A vizes játékok vizét bármi módon szennyezni tilos!

24. A Park területén mások nyugalmát zavaró módon zenét hallgatni egyéb zavaró hanghatást keltő eszközöket használni tilos!

25. A Park területén a közerkölcsöt, a közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni tilos!

26. A Park területére étel és ital behozatala nem engedélyezett.

27. A Park területén lehetőség nyílik játszóeszközök ingyenes kölcsönzésére (ping-pong ütők, labdák, kismotorok, stb.). A játszóeszközök letét ellenében adhatóak ki, amely letét az eszközök maradéktalan és sértetlen visszaszolgáltatásakor teljes egészében visszajár. A belépőjegy ára a Park területére való belépést, a Park területén kialakításra került játszóeszközök használatát, illetve az alapvető szolgáltatásokat (WC-használat) foglalja magába.  A díjköteles szolgáltatások árszabásáról a szolgáltatás helyén tájékozódhatnak.

28. A Park területén szelektív hulladékgyűjtés folyik, ezért kérjük vendégeinket, hogy a hulladékot a megfelelő tárolókba helyezzék el!

29. A Parkba hozott, vagy hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

30. A Park területén talált tárgyakat kérjük a pénztárban leadni, ahol azt a Park munkatársa nyilvántartásba veszi, és a jogszabályoknak megfelelően megőrzi. A Park vendégei észrevételeiket, panaszaikat a pénztárnál szóban, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben (panaszkönyv) írásban tehetik meg.

31. A Parkba való belépés előtt a vendégek kötelesek a pénztárban a megfelelő belépőjegyet megváltani; a pénztár dolgozójától a beléptető (a szolgáltatások igénybevételét elősegítő, annak időtartamát mérő, illetve rögzítő) karszalagot átvenni; a karszalagot távozásig viselni, megőrizni.

32. A belépésnél kapott karszalag elvesztése 2000 Ft értékű díjat von maga után, melyet kilépéskor a belső pénztárablakoknál lehet kiegyenlíteni.

33. A megváltott belépőjegy 4 órás időtartamra érvényes. Vendégeinknek lehetőségük van a Park szolgáltatásait 4 órán túl is igénybe venni, ez esetben a belépéskor megvásárolt  jegy árának 25%-át kell minden megkezdett óra után megfizetni. Az így képződött hosszabbított jegyárat kilépéskor a belső Pénztár ablakoknál lehet kiegyenlíteni.

34. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményekre jogosító igazolások hitelességéről maga hoz döntést. Meghatározott kedvezmények a belépéskor összevonhatóak.

35. A Parkba történő belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, mozgáskorlátozottak, mozgássérültek, kismamák )

36. A Park nyitva tartását a Park vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon) megváltoztathatja, melyről köteles a vendégeket, lehetőségei szerint előzetesen, a Park információs és tájékoztató felületein értesíteni.

37. Üzemeltető indokolt körülmények között (műszaki okok, extrém időjárási körülmények, rendezvények, egyéb esetekben) jogosult a Park teljes vagy részleges lezárására, amely esetben a Park üzemeltetője a vendégeknek kártérítéssel és egyéb jogorvoslati kötelezettséggel nem tartozik.

38. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenés esetén üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben hozzon döntést esetleges díjmódosítás alkalmazásáról.

39. A teljes Park ellenőrzése, a beléptetési, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek monitorozása folyamatosan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. Üzemeltető a felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, illetve, amennyiben felhasználására nem kerül sor, jogszabályi előírás szerint végérvényesen törli. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

40. Üzemeltető felhívja vendégei figyelmét, hogy ha a Park területén tevékenységének, szolgáltatásainak bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot, egyéb anyagot készít, vagy készített (mozgóképi, fényképfelvétel, hangfelvétel stb.) és azokon esetlegesen bármely vendég feltűnik, akkor vendégek a reklámanyagon, egyéb adathordozón való megjelenésükkel összefüggésben sem üzemeltetővel, sem harmadik személlyel szemben követeléssel nem léphetnek fel. A Parkba való belépéssel vendégeink elfogadják, hogy róluk az előbbiek szerinti célból felvételek készülhetnek.

41. A Park területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a kiszolgáló épületben nyíló elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel:

a. az elsősegélynyújtó hely a Park használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe,

b. az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül,

c. az ellátás megtörténtét – illetve a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

42. A Park területén kérjük a menekülési útvonalakat, a menekülési ajtókat, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

Jelen házirend 2014. június 15-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Park területére belép. Az üzemeltető jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak.

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Tulajdonos:

Bp Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Cím: 1041 Bp. István út 14.

Tel.: +36 (1) 231 3101

 

Vagyonkezelő:

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

Cím: 1042 Bp. Munkásotthon u. 66-68.

Tel.: +36 (1) 369 8155

 

Üzemeltető:

Convert IT Solutions Kft.

Cím: 2131 Göd, Budai Nagy Antal u. 4.

 

Közegészségügyi felügyeleti szerv:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

1052 Budapest, Szervita tér 4.

Postafiók cím: 1392 Budapest, Pf.:285

Tel: +36 (1) 317 2151

Fax: +36 (1) 318 8059

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Jegyzője

Cím: 1041 Budapest, István út 14.

Tel: +36 (1) 2313 101

 

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Tel: +36 (1) 4594 800

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; BKIK Székház III. em. 310.

Postafiók cím: 1253. Budapest, Pf.: 10.

Tel.: +36 (1) 488 2131

Fax: +36 (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Tel: +36 (1) 3297 017

Fax: +36 (1) 488 2186

E-mail: pest-elelmiszer@nebih.gov.hu

Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Tel: +36 (1) 3297 017